ردیفنام كارفرماآدرسمساحتسال
۱آقاي اكبر اسماعيلاصفهان، روستاي وزيرآباد۲۰۰۰ متر۱۳۷۲
۲آقاي حسين ابراهيمياصفهان، پير بكران۴۰۰۰ متر۱۳۷۲
۳آقاي مهندس كافياصفهان، شهرضا۱۰۰۰ متر۱۳۷۲
۴آقاي مولائياصفهان، روستاي مقصود بيك۲۰۰۰ متر۱۳۷۳
۵آقاي خليل ياورياستان يزد۲۰۰۰ متر۱۳۷۳
۶آقاي حاج امير زارعاستان يزد۵۰۰۰ متر۱۳۷۳
۷آقاي نادر صادقياستان يزد۲۰۰۰ متر۱۳۷۳
۸آقاي حاج حسين آهنچياستان يزد۵۰۰۰ متر۱۳۷۴
۹آقاي اميرياستان يزد۲۰۰۰ متر۱۳۷۵
۱۰آقاي حسينياستان يزد۶۰۰۰ متر۱۳۷۵
۱۱آقاي حاج محمد نظرياستان كرمان۲۰۰۰ متر۱۳۷۵
۱۲آقاي حسين رضا سلطانياستان كرمان۱۰۰۰ متر۱۳۷۵
۱۳آقاي احمد ماهانياستان كرمان۱۰۰۰ متر۱۳۷۶
۱۴آقاي دهقانياستان اصفهان۲۰۰۰ متر۱۳۷۶
۱۵صندوق قرض الحسنهاسان اصفهان، فلاورجان۱۰۰۰ متر۱۳۷۶
۱۶شركت تعاوني روستايياستان لرستان۲۰۰۰ متر۱۳۷۶
۱۷شركت فرو آلياژاستان خرم آباد۱۰۰۰ متر۱۳۷۷
۱۸آقاي وفائياستان قم۲۰۰۰ متر۱۳۷۷
۱۹آقاي الله وردياستان قم۲۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۰آقاي دكتر خصوصياستان تهران۴۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۱آقاي دكتر رحمانياناستان تهران۱۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۲آقاي ابوئياستان تهران۳۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۳آقاي احمد حسينياستان سمنان۲۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۴آقاي اصغرياستان سمنان۲۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۵شركت قنداستان خوزستان، شوش دانيال۳۰۰۰ متر۱۳۷۸
۲۶آقاي اكبر ارجمندياستان سمنان، شهر آرادان۳۰۰۰ متر۱۳۷۹
۲۷آقاي كرم سرورياستان سمنان، شهر گرمسار۳۰۰۰ متر۱۳۷۹
۲۸آقاي مهندس بهرامياستان كرمانشاه، سر پل ذهاب۱۰۰۰ متر۱۳۷۹
۲۹آقاي حسينياستان بوشهر، شهر خورموج۲۰۰۰ متر۱۳۷۹
۳۰آقاي شيرازيكيش، جنب كشتي يوناني۲۰۰۰ متر۱۳۷۹
۳۱آقاي پورابراهيماستان فارس، شيراز، داراب۲۰۰۰ متر۱۳۷۹
۳۲خانم كيانياستان كرمانشاه، ميان راهان۲۰۰۰ متر۱۳۷۹
۳۳آقاي رحمتياستان كرمانشاه، سنقر۲۰۰۰ متر۱۳۷۹
۳۴آقاي سليمياستان كرمانشاه، كنگاور۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۳۵آقاي مباشرياستان كرمانشاه، ماهي دشت۴۰۰۰ متر۱۳۸۰
۳۶آقاي نيازياستان كرمانشاه، اسلام آباد۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۳۷آقاي رنجبراستان كرمانشاه، بيستون۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۳۸آقاي محمدزادهكرمانشاه، ماهي دشت۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۳۹باغ پروانهاصفهان، جنب باغ پرندگان۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۴۰شهرداري مباركهاصفهان، شهرداري مباركه۱۰۰۰ متر۱۳۸۰
۴۱شيخ سعيدكشور امارات، ابوظبي۲۰۰۰ متر۱۳۸۰
۴۲آقاي آزادهياسوج، روستاي نه ده۳۰۰۰ متر۱۳۸۰
۴۳آقاي درخشانياسوج، روستاي چناران۷۰۰۰ متر۱۳۸۰
۴۴آقاي درويش غلامعلياستان سمنان، شهر آرادان۲۰۰۰ متر۱۳۸۱
۴۵آقاي اسكندرياستان سمنان، گرمسار۴۰۰۰ متر۱۳۸۱
۴۶آقاي دهقانيورامين، پاكدشت۳۰۰۰ متر۱۳۸۱
۴۷آقاي بندراستان سمنان، شهر مهديه شهر۲۰۰۰ متر۱۳۸۲
۴۸آقاي عمران نورياستان اصفهان، زرين شهر۱۷۰۰ متر۱۳۸۲
۴۹آقاي عبدالرضا خانيورامين، جوادآباد۲۰۰۰۰ متر۱۳۸۳
۵۰آقاي وفائيقم۳۰۰۰ متر۱۳۸۳
۵۱آقاي مرتضي شاهسونورامين، پيشوا۱۰۰۰۰ متر۱۳۸۴
۵۲آقاي فرامرز منصوريورامين۴۰۰۰ متر۱۳۸۴
۵۳آقاي ابوالفضل سوفيورامين، جوادآباد۵۰۰۰ متر۱۳۸۵
۵۴آقاي قدرت الله منصوريورامين۳۰۰۰ متر۱۳۸۵
۵۵آقاي عزيزالله كتيپاكدشت۲۵۰۰۰ متر۱۳۸۶
۵۶آقاي تعاليورامين، جوادآباد۲۰۰۰۰ متر۱۳۸۶
۵۷آقاي شيرازيورامين، پيشوا۴۰۰۰ متر۱۳۸۷
۵۸آقاي افشارزنجان، خرمدره۳۰۰۰ متر۱۳۸۷
۵۹آقاي اصغر ارنگزنجان، جاده ميانه۵۰۰۰ متر۱۳۸۷
۶۰آقاي اردستانيورامين، پيشوا۱۰۰۰۰متر۱۳۸۸
۶۱خانم گيلانيگرمسار، ايوانكي۵۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۲آقاي حسن فارسيورامين، قلعه بلند۳۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۳آقاي محمد تاجيكورامين، سلمان آباد۴۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۴آقاي قائم مقامورامين، صالح آباد۲۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۵آقاي خلجيزنجان۲۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۶آقاي پورايمانيشهريار۴۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۷آقاي منصوريورامين، پيشوا۴۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۸آقاي كچوييورامين، جوادآباد۵۰۰۰ متر۱۳۸۸
۶۹آقاي شيرازيورامين، پيشوا۳۰۰۰ متر۱۳۸۸
۷۰آقاي محمديبانك كشاورزي زنجان۳۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۱آقاي بوربورشريف آباد، آفرين۵۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۲آقاي غلاميزنجان، زرين آباد۲۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۳آقاي دكتر مهاجرانيابهر۷۵۰۰ متر۱۳۸۹
۷۴آقاي يزدانورامين، سلمان آباد۲۰۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۵آقاي وفائيقم۲۵۰۰ متر۱۳۸۹
۷۶آقاي فدائيورامين، قلعه سين۵۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۷آقاي احمد تاجيكورامين، شوران۱۰۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۸آقاي قاسم اردستانيورامين، پيشوا۳۰۰۰ متر۱۳۸۹
۷۹آقاي مراديورامين، قلعه سين۱۰۰۰ متر۱۳۸۹
۸۰آقاي نيك نيادشريف آبادشهرک موزائيك سازان۲۵۰۰ متر۱۳۸۹
۸۱آقاي سلحشورقم۲۰۰۰۱۳۹۰
۸۲آقاي عباس طاهرانشهريار۶۶۰۰۱۳۹۰
۸۳دانشگاه كشاورزيزنجان۲۰۰۰۱۳۹۰
۸۴آقاي فلاحيشهريار۳۵۰۰۱۳۹۰
۸۵دانشكده طارمزنجان____۱۳۹۰
۸۶دانشگاه پيام نورسلطانيه زنجان____۱۳۹۰
۸۷آقاي دكتر لطيفيورامين۴۰۰۰۱۳۹۰
۸۸آقاي عباسياسلامشهر۶۰۰۰۱۳۹۰
۸۹آقاي موسويزنجان۵۰۰۰۱۳۹۰
۹۰آقاي خرميانسمنان۵۰۰۰۱۳۹۰
۹۱آقای میرزا علیقم۲۵۰۰۱۳۹۱
۹۲آقای باباییزنجان۳۰۰۰۱۳۹۱
۹۳آقای جوادیزنجان۱۵۰۰۱۳۹۱
۹۴آقای عرب نعمتیورامین۴۰۰۰۱۳۹۱
۹۵آقای مهندس اسکندریزنجان۱۵۰۰۱۳۹۱
۹۶آقای ایران شاهیکرج  محمد شهر۴۰۰۰۱۳۹۱
۹۷آقای علی عباسیاسلام شهر۵۰۰۰۱۳۹۱
۹۸اقای صادق نژداجم بوشهر۵۰۰۰۱۳۹۲
۹۹اقای موسویخرموج بوشهر۲۰۰۰۱۳۹۲
۱۰۰آقای بزرگزادهزاهدان سراوان۳۰۰۰۱۳۹۲
۱۰۱آقای سورنیکرمانشاه۵۰۰۰۱۳۹۳
۱۰۲آقای کمریکرمانشاه۵۰۰۰۱۳۹۳
۱۰۳آقای اوستابوشهر  جم۲۰۰۰۱۳۹۳
۱۰۴اقای هداوند خانیورامین۴۰۰۰۱۳۹۳
۱۰۵آقای ذکریتبریز۱۰۰۰۱۳۹۳
۱۰۶آقای شاروخیابهر۱۵۰۰۱۳۹۳
۱۰۷آقای گل کلمابهر۱۵۰۰۱۳۹۳
۱۰۸آقای حاج حسین میرجلیلیکرج محمد شهر۵۰۰۰۱۳۹۴
۱۰۹آقای نعمتیاسلام شهر۳۰۰۰۱۳۹۴
۱۱۰آقای دوستیقم۲۰۰۰۱۳۹۴
۱۱۱آقای جعفر پورارومیه۳۰۰۰۱۳۹۴
۱۱۲آقای اصیل منشسمنان۳۰۰۰۱۳۹۴